Alphabetical index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Oscillococcinum - 6 doses
Acalypha Indica - Boiron
Absinthium - Boiron
Actaea Spicata - Boiron
Abies Pectinata Gemmotherapy 1DH
Antimonium Crudum - - Boiron
Ananassa Sativa - - Boiron
Ammonium Phosphoricum - - Boiron
Ammonium Muriaticum - - Boiron
Aesculus Hippocastanum Gemmotherapy 1DH
Alnus Glutinosa Gemmotherapy 1DH
Alnus Incana Gemmotherapy 1DH
Ampelopsis Veitchii Gemmotherapy 1DH
Betula Pubescens Gemmotherapy 1DH
Betula Verrucosa Gemmotherapy 1DH
Carpinus Betulus Gemmotherapy 1DH
Castanea Vesca Gemmotherapy 1DH
Cercis Siliquastrum Gemmotherapy 1DH
Citrus Limonum Gemmotherapy 1DH
Cornus Sanguinea Gemmotherapy 1DH
Corylus Avellana Gemmotherapy 1DH
Crataegus Oxyacantha Gemmotherapy 1DH
Fagus Sylvatica Gemmotherapy 1DH
Ficus Carica Gemmotherapy 1DH